activities

ว่ายน้ำ

ขี่จักรยาน

ตอกเส้น

ตักบาตร

ค่ายสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทำกล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์ในพาราโบล่าโดม

กิจกรรมบวชต้นไม้


กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ (ฝายกั้นน้ำ/ทำโป่งเทียม/แนวกั้นไฟป่า