ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

นาคี

ตามรอยนาคี 3วัน 2คืน อุทัยธานี

อุทัยธานี สงบ เรียบง่าย ความสุขเหนือจินตนาการ อัตราค่าบริการ (โปรแกรม 3 วัน 12คืน) ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500.-บาท (พักห้องละ 2 คน) พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000.-บาท เด็ก 4-10 ปี(พักรวมผู้ปกครอง) ท่านละ 3,500.-บาท ***อัตราค่าบริการนี้รวม : 1.ค่าห้องพัก ปรับอากาศ...

นาคี

ตามรอยนาคี 2วัน 1คืน อุทัยธานี

อุทัยธานี สงบ เรียบง่าย ความสุขเหนือจินตนาการ อัตราค่าบริการ (โปรแกรม 2 วัน 1 คืน) ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,500.-บาท (พักห้องละ 2 คน) พักเดี่ยวชำระเพิ่ม ท่านละ 500.-บาท เด็ก 4-10 ปี(พักรวมผู้ปกครอง) ท่านละ 2,500.-บาท ***อัตราค่าบริการนี้รวม : 1.ค่าห้องพัก...

สวดมนต์ข้ามปี อุทัยธานี

สวดมนต์ข้ามปี ที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

สวดมนต์ข้ามปี ที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท คืน 31 ธันวาคม 2558 สวดมนต์ข้ามปี … เช้า 1 มกราคม 2559 ตักบาตรพระสงฆ์วันขึ้นปีใหม่